مقدمه پرونده شخصیت یکی از دستاوردهای جرم‌شناسی و ابزاری مفید در دستان دادرس می‌باشد که با آگاهی از ویژگی‌های شخصیتی بزهکار می‌تواند در امر صدور حکم نسبت به مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی اقدام نماید. زیرا یکی از اهداف مجازات، اصلاح و بازپروری و به اجتماع برگرداندن فرد بزهکار می‌باشد و این امر ممکن نیست مگر ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 25 جولای 2021  |  زمان: 15:13 ب.ظ  | شماره خبر: 21664   

مقدمه

پرونده شخصیت یکی از دستاوردهای جرم‌شناسی و ابزاری مفید در دستان دادرس می‌باشد که با آگاهی از ویژگی‌های شخصیتی بزهکار می‌تواند در امر صدور حکم نسبت به مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی اقدام نماید. زیرا یکی از اهداف مجازات، اصلاح و بازپروری و به اجتماع برگرداندن فرد بزهکار می‌باشد و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت بزهکار.

پروندهشخصیتهمراهباپروندهکیفریتشکیلمی‌شودوشاملاطلاعاتیازوضعیتعمومیوخصوصیمجرممانند: شرایطروانی،خانوادگی،تحصیلیواجتماعیاستودرآنجنبه‌هایاجتماعیوانسانیجرمبامطالعهگذشتهخانوادگی،تحصیلی،حرفه‌ای،روانیوفیزیولوژیکیمباشرآنوهمچنینانگیزهارتکابجرموبهطورکلیشرایطوحالاتعمومیفردبزهکاربررسیمی‌شود.

 

 

این واژه دارای معنای لغوی و اصطلاحی می‌باشد.

 مفهوم شخصیت:

  • معنای لغوی واژه شخصیت:

واژه شخصیت از شخص گرفته شده است و شخص به معنی انسان و بازیگر نمایش آمده است. شخصیت در لغت به معنی شرافت، بزرگواری، مرتبه و درجه است (صفار، ۱۳۷۳، ص ۷۹) شخصیت معادل کلمه personality است. در تعریف شخصیت باید گفت شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و به طور کلی، آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می‌شود. (گنجی، حمزه، ۱۳۷۸، ص ۳۰۸)

۲-معنای اصطلاحی واژه شخصیت:

واژه شخص و شخصیت در رشته‌های دیگر غیر از حقوق از جمله روانشناسی و جامعه‌شناسی به کار می‌رود و در هر رشته معنای مخصوص به خود را دارد. ریمون گین در این باره می‌گوید: مفهوم شخصیت، مفهومی بنیادی است، مع ذلک تعریف آن در پرده ابهام باقی مانده است زیرا تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است. واژه شخصیت بلندی مقام و مرتبه را می‌رساند مثل فلان شخصیت علمی و هر نوع صفت اخلاقی برجسته‌ای که سبب امتیاز شخص می‌شود مانند شجاعت اخلاقی، قوت اراده و در نتیجه مجموعه عوامل باطنی یک شخص و مجموع نفسانیات یک شخص از احساسات، عواطف و افکار است.

۳- مفهوم شخصیت در اصطلاح حقوق نیز در دو معنی به کار رفته است:

۱-عنوان انتزاعی برای مجموعه امور راجع به ذات انسان و عرض او از نظر حمایت قانون از آنها، در این معنا اصطلاح حقوق شخصیت یا شخصیت حقوقی را به کار می‌گیرند. (جعفری لنگرودی ۱۳۸۰- ص۲۵۰)

۲-موضوع حق و تکلیف واقع شدن انسان و غیرانسان، مانند شرکت‌های تجاری.

 

تاریخچه پرونده شخصیت:

در کشور ما انجام دادن تحقیقات اجتماعی، فردی و خانوادگی اطفال معارض قانون برای اولین بار در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ پیش‌بینی و مقرر شد: «چنانچه تحقیقاتی درباره وضع مزاجی و روحی اطفال یا ابوین و یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم شود، دادگاه اطفال می‌تواند تحقیقات مزبور را خود یا به هر وسیله که مقتضی بداند، انجام دهد.» (معاونت آموزش قوه قضاییه، ۱۳۸۸، ص ۱۶۱). تشکیلپروندهشخصیتیکیازپدیده‌هایقرنبیستماست. درنیمهدومقرنبیستمتشکیلپروندهشخصیتوضرورتشناساییشخصیتمجرم مورد توجه کامل قرار گرفت. به طوری که در اغلب کنفرانس‌های بین‌المللی حقوق جزا یکی از موضوعات مهم، همین تشکیل پرونده می‌باشد. بسیاری از قوانین ممالک مختلف که پس از جنگ جهانی دوم از تصویب گذشته، حتی در کشورهای سوسیالیستی، لزوم چنین پرونده‌ای را پیش بینی نموده‌اند از آن جمله می‌توان قانون ۱۹۴۷ ایالت مشیگان وقوانین ۱۹۴۹ ایالت کولورادوی نیویورگ در امریکا وقانون جزای سال ۱۹۵۱ بلغارستان وقانون جزای یوگسلاوی را نام برد. با اینکه لزوم تشکیل پرونده شخصیت وعمده فواید آن مربوط به زمان محاکمه ودادرسی است ولی در ایران تشکیل پرونده شخصیت اصولا پس از محکومیت است نه در مرحله اتهامی. در حقوق ایران قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله در مواد ۱۸و ۶۴ و۷۷ اشاره به شخصیت مجرم نموده است. همچنین در آیین نامه ومقررات زندان‌ها مصوب ۱۳۸۰ در ماده ۵۹ مقرر دارد:در هر زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان وطبقه بندی آنها با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص، تشکیل می‌گردد که تهیه وتنظیم ونگهداری پرونده شخصیتی زندانی به عهده این قسمت است. همچنین در ماده ۶۰ این آیین نامه می‌گوید:محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش وتشخیص تحت آزمایش‌های پزشکی، روانپزشکی، آزمون‌های روان شناسی وشناخت شخصیت واستعداد قرار گرفته ومیزان سلامت جسمی وروانی ومعلومات واطلاعات مذهبی، علمی وفنی آنان از جهت شناخت شخصیت بررسی وتعیین می‌گردد. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید با دید وبصیرت کامل، مجازات مناسب با حال مجرم رامعین کند. در ادله روایی تعزیر آمده است: «التعزیر بما یراه الحاکم»، یعنی کمیت وکیفیت تعزیر آن چیزی است که حاکم آن را صلاح می‌بیند. در روایت تعبیر به رویت ودیدن شده است وبحث رویت ودیدن است که حاکی از شناخت کامل وبصیرت کامل است. حاکم باید ببیند چه چیزی وچه مجازاتی به مصلحت مجرم وجامعه است تا همان را برگزیند. شاید در برخی از موارد، اقتضای حال مجرم این باشدکه حاکم با برخوردی گرم وبا محبت از خطای مجرم بگذردتا مجرمی را که دچار عقده نسبت به جامعهو نظام شده است را جذب جامعه ونظام بنماید وگاهی اقتضای حال مجرم این باشد که مجازاتی سخت بر مجرم تحمیل گردد. این شدت یا سبکی در اعمال مجازات باید با بصیرت کامل باشد که از آن تعبیر به رویت ودیده شدن است. حاکم نباید با چشمانی بسته اقدام به صدور رأی نماید بلکه باید با شناخت کافی از مجرم وبا بصیرت کامل اقدام به صدور رأی نمایدوبرای وصول به این هدف وشناخت مجرم باید از همه ابزارهای موجود که می‌تواند اورا در رسیدن به این هدف رهنمون می‌سازد بهره بگیردمانند استفاده از متخصصین (روانشناسان، روانپزشکان و…)

ساختار پرونده شخصیت:

عوامل زیادی در شکل‌گیری شخصیت مؤثرند، از جمله عوامل روانی، ژنتیک و عوامل محیطی و… که مستلزم بررسی اختصاصی عوامل مؤثر در آن وتبیین این موضوع که شخصیت انسان ازابتدای پیدایش تافوت چه تأثیر وتأثراتی را در خود می‌بیند است.

 محتویات پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران

پرونده شخصیت به معنای مجموعه اطلاعات شخصی و خانوادگی مجرمان است که در دستگاه قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود و هدف آن دستیابی به اهداف مجازات‌ها، نابودی اعمال ضداجتماعی، جلب اعتماد مردم، رعایت و اصلاح بزهکار و ممانعت او از تکرار جرم و آلوده شدن مجدد است. (مظلومیان، ۱۳۵۲،ص۵۸)

با توجه به ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به صراحت لزوم تشکیل پرونده شخصیت پذیرفته شده است. قانونگذار ایران تا قبل از تصویب مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری ۱۳۹۲، توجهی جدی و سزاوار به تحقیق پرامون وضعیت روحی و روانی متهم یا محیط خانوادگی و اجتماعی وی نکرده و فقط در برخی موارد، تخفیف مجازات متهم را منوط به توجه به وضعیت خاص او کرده است.

پرونده شخصیت می‌تواند حاوی گزارشی از اظهار نظر متخصصان روانشناسی کودک، پزشک، روانکاو و مددکار اجتماعی در زمینه وضعیت روحی و روانی، جسمی، شرایط و موقعیت خاص اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی باشد و بر مبنای این پرونده شخصیت موارد مهمی مانند جنسیت، حسن یا سوءسابقه، وضع جسمانی و روانی،‌وضع اقتصادی فرد و خانواده او ذکر می‌شود (محسنی، ۱۳۸۲،ص۲۹)، برای تشکیل پرونده شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، متخصصان جرم‌شناسی و کیفرشناسی، مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک و مراجعان همکاری می‌کنند و نتیجه را به طور کتبی ضمیمه این پرونده می‌کنند.

نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت

پرونده شخصیت بزهکاران از نظر اصولی بایستی با شروع بازپرسی توسط تیمی مرکب از روان پزشک،پزشک عمومی،روان سنج،روان شناسی کلینیکی،مددکار اجتماعی و متخصص علوم اجتماعی با بررسی موضوعات و علل زیر تشکیل می گردد .پرونده شخصیت شامل اطلاعاتی از وضع ظاهری از قبیل طرز لباس پوشیدن متهم،وضعیت تمیزی و مندرس بودن لباس متهم،طرز آرایش موهای سرو ناخن های وی بایستی باشد .زیرا وضعیت ظاهری فرد در بسیاری از اوقات کمک مهمی بر شناسایی شخصیت می کند .به طور قطع شخصیت کسی که علی رغم وضعیت خوب مالی،ژنده پوش است با کسیکه با دقت بسیاری خود را آرایش کرده فرق می کند .دقت زیاد در طرز لباس پوشیدن ممکن است حاکی از یک حالت وسواسی باشد و یا تغییر وضع کسیکه قبلا به طور عادی لباس می پوشیده و حالا دیگر به وضعیت خود رسیدگی نمی کند ممکن است ا زعلائم زودرس افسردگی و یا اسکیزوفرنی باشد و یا خانمی که خود را به انواع جواهرات آرایش نموده و رفتار ظاهری او حاکی از علائق جنسی است،ممکن است دلیل بر این باشد کهاین خانم تا حدودی حالات هیستری دارد .کسانی که مبتلا به انحرافات جنسی هستند اغلب سر و وضع خود را به نحو مخصوص آرایش می دهند مثلا مرد مبتلا به هم جنس بازی لباسهایی می پوشد که با دیگران تا حدودی تفاوت دارد .بیماران مبتلا به پارانوئید در بسیاری از مواقع عینک سیاه به چشم می زنند شاید به طور ناخودآگاه منظورشان این باشد که نمی خواهند مردم این دنیا به هویت آنها پی برند .پس پرونده شخصیت اطلاعاتی از وضع ظاهری و مشخصات کامل وضع جسمانی متهم باشد .معاینات توسط پزشک عمومی صورت می گیرد و در صورت لزوم دستور انجام هرگونه آزمایش از جمله آزمایشات مربوط به نحوه کار غدد ترشحه داخلی و غیره را خواهد داد

بررسی وضعیت اجتماعی بزهکار

مددکار اجتماعی با مصاحبه با اطرافیان و بازدید از محل هایی که برای بدست آوردن شرح حال لازم است،تحقیقات خود را انجام می دهد .گزارش مددکار اجتماعی در مورد بررسیهایی است که درباره مشخصات پدر و مادر،برادران و خواهران،نامادری و ناپدری،خواهران و برادارن ناتنی صورت گرفته و نیز از هم پاشیدگی خانواده به علت مرگ پدر،مرگ مادر،مرگ والدین،متارکه،طلاق،فرار،بستری شدن و برخی از اجبارهای اجتماعی مانندتبعید،زندان،جنگ و بزهکاری خانواده مانند پدر و مادر و اعتیاد خانواده یا وضعیت اقتصادی آنها را شامل می گردد .و همچنین رفتارهای زن و شوهر نسبت به یکدیگر مانند اختلافات مستمر،بد خلقی و خشونت،اهانت،بدگویی،دعوی و کشمکش بدگویی ها و همچنین تعداد اطفال،فقدان تناسب سنی بین دو همسر و عدم توافق اخلاقی و روحی بین آنان بایستی در پرونده درج گردد .(مظلومان،۱۳۴۵ ،چ۱ ،۷۸)

 

 

چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم

این مرحله شامل بررسی روابط فرد از نظر محبت به افراد فامیل و دوستان و آشنایان و همکاران و همکلاسان،نوع تفریحات و سرگرمی ها،وضع تحصیلی و میزان موارد و موفقیت و شکست در امر تحصیل یا کار،نحوه سلوک همکاران فرد و بالعکس،طرز رشد و نحوه شخصیتی متهم،محیطی که درآن پرورش یافته،شخصیت هایی که در دوران زندگیش با آنها سرو کار داشته،طرقی که خودش را با محیط انطباق داده و بالاخره انواع مکانیسم های دفاعی که اختیار کرده،طرز تفکر و شخصیت افرادی که در محیط او زندگی کرده درجه نفوذ آنها در متهم به خصوص سیستم فکری و عقاید او در مورد مذهب و امور اجتماعی است که ایناطلاعات لازم توسط مددکار اجتماعی جمع آوری می شود.البته قسمتهای تخصصی را کارشناسان روانی بررسی و گزارش می نمایند.

 

 

 

 

تأکیدقانونگذاربرتشکیلپروندهشخصیت

براساسماده ۲۰۳ قانونآییندادرسیکیفری،درجرایمیکهمجازاتقانونیآنهاسلبحیات،قطععضو،حبسابدیاتعزیردرجهچهاروبالاتراستوهمچنیندرجنایاتعمدیعلیهتمامیتجسمانیکهمیزاندیهآنهاثلثدیهکاملمجنیعلیهیابیشازآناست،‌بازپرسمکلفاستدرحینانجامتحقیقات،‌دستورتشکیلپروندهشخصیتمتهمرابهواحدمددکاریاجتماعیصادرکند. اینپروندکهبهصورتمجزاازپروندهعملمجرمانهتشکیلمی‌شود،‌حاویمطالبزیراست:

 

الف–گزارشمددکاراجتماعیدرخصوصوضعمادی،خانوادگیواجتماعیمتهم.

ب–گزارشپزشکیوروان‌پزشکی»

همچنینبراساسبند «ج»ماده ۲۷۹ اینقانون،یکیازمواردیکهدرکیفرخواستقیدمی‌شود،خلاصهپروندهباوضعیتروانیمتهماست. قانونگذاردرموادیازقانونمجازاتاسلامی،بهطورضمنیبهموضوعتشکیلپروندهشخصیتپرداختهکهیکیازموادآن،ماده ۱۸ استکهمی‌گوید: «تعزیرمجازاتیاستکهمشمولعنوانحد،قصاصیادیهنیستوبهموجبقانوندرمواردارتکابمحرماتشرعییانقضمقرراتحکومتیتعیینواعمالمی‌شود. نوع،مقدار،کیفیتاجراومقرراتمربوطبهتخفیف،تعلیق،‌سقوطوسایراحکامتعزیربهموجبقانونتعیینمی‌شود. دادگاهدرصدورحکمتعزیری،بارعایتمقرراتقانونی،مواردزیرراموردتوجهقرارمی‌دهد. الف–انگیزهمرتکبووضعیتذهنیوروانیویحینارتکابجرم.

 

ب–شیوهارتکابجرم،گسترهنقضوظیفهونتایجزیان‌بارآن. پ–اقداماتمرتکبپسازارتکابجرم. ت–سوابقووضعیتفردی،خانوادگیواجتماعیمرتکبوتأثیرتعزیربروی.» باتوجهبهاینمادهبایدگفتکهمواردیازقبیلسوابقووضعیتفردی،خانوادگیواجتماعیمرتکبونیزوضعیتذهنیوروانیویحینارتکابجرم،ازجملهموضوعاتیاستکهدرتشکیلپروندهشخصیت،‌موردتوجهقراردارد.

 

مواد ۴۷ و ۶۴ آیین‌نامهاجراییسازمانزندان‌هاواقداماتتأمینیوتربیتیکشورمصوب ۱۳۸۴ نیزموضوعپروندهشخصیتراموردتوجهقراردادهاست. براساسماده ۴۷ اینآیین‌نامه، «واحدپذیرشوتشخیص،محلیاستبرایپذیرش،بررسیوشناختشخصیتمحکومانومتهمانکهزیرنظرمسئولمربوطانجاموظیفهمی‌‌کند.» همچنینطبقماده ۶۴ اینقانون، «محکومانحداکثردوماهدرقسمتپذیرشوتشخیصتحتآزمایش‌‌هایپزشکی،روانپزشکی،آزمونروانشناسیوشناختشخصیتواستعدادقرارگرفتهومیزانسلامتجسمیوروانی،معلوماتواطلاعاتمذهبی،علمیوفنیآناندرجهتشناختشخصیتبررسیوتعیینمی‌شود. مددکاراناجتماعیطبقفرم‌‌هایتنظیمیکهبراساسموازیناسلامیازسویسازمانتهیهمی‌شود،‌درموردپیشینهزندگیتحقیقاتلازمبهعملآورده،گزارشکاملیازگذشتهمحکومیامتهمازدورانطفولیتتازمانتنظیمگزارشدرمحیط‌‌هایمختلفخانوادگی،تحصیلی،محلیوحرفه‌ایرابااظهارنظرخودتهیهمی‌کنند«

 

تشکیل پروند‌‌ه شخصیت برای اطفال مجرم

یکی از رویکرد‌‌های اصلاحی د‌‌ر قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری جد‌‌ید‌‌، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی د‌‌ر محاکمه و مجازات و اصلاح طفل خطاکار است. د‌‌ر ماد‌‌ه ۲۸۶ این قانون تاکید‌‌ شد‌‌ه است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آنها اعد‌‌ام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابد‌‌ است، د‌‌ر جرایم تعزیری د‌‌رجه پنج و شش نیز، تشکیل پروند‌‌ه شخصیت د‌‌ر مورد‌‌ اطفال و نوجوانان توسط د‌‌اد‌‌سرا یا د‌‌اد‌‌گاه اطفال و نوجوانان الزامی است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه تاکید‌‌ د‌‌اشته است و بر این اساس، د‌‌ر ماد‌‌ه ۲۹۸ قانون جد‌‌ید‌‌ آمد‌‌ه است که «د‌‌اد‌‌گاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و د‌‌و مشاور تشکیل می‌شود‌‌«

بر اساس ماد‌‌ه ۴۱۰ قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری، مشاوران د‌‌اد‌‌گاه باید‌‌ د‌‌ارای شرایط ویژه‌ای باشند‌‌ که بر این اساس، «مشاوران د‌‌اد‌‌گاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، د‌‌انشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کود‌‌کان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند‌‌.«

باید‌‌ تاکید‌‌ کرد‌‌ که الزام به تشکیل پروند‌‌ه شخصیت و حضور مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی د‌‌ر کنار قضات، اقد‌‌ام مفید‌‌ی خواهد‌‌ بود‌‌ تا د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجد‌‌د‌‌ و مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه بررسی شود‌‌ و پس از تحمل مجازات و آزاد‌‌ی فرد‌‌ بزهکار، جامعه نیز بتواند‌‌ حضور چنین فرد‌‌ی را پذیرا باشد‌‌ و از این طریق، او نیز مجد‌‌د‌‌ا مرتکب جرم نشود‌‌.

 

نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار:

عدالت ایجاب می‌کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخصیت مجرم و شرایط خاص او چون سن‌، جنسیت‌، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی‌، ویژگی‌های روانی او توجه کند[۱۱]. که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی قانون گذار به این امر اشاره نموده است. همچنین وجود بنیاد‌‌هایی چون کیفیت مخففه(قضایی و قانونی) و مشدده (عینی و واقعی) همچون تعدد و تکرار جرم و مجازات‌های جایگزین حبس (مواد ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی) یا نحوه رسیدگی به جرایم اطفال (مواد ۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی ومواد ۲۱۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری) وغیره می‌تواند به عنوان ابزاری دقیق جهت صدور احکام عادلانه باشد.

 

 

نتیجه:

 

امروزهبدونشکهمهعلمایحقوقومکاتبکیفریمتفقالقولهستندکهدررسیدگیبهجرایمبایدشخصیتمجرمموردتوجهوعنایتقرارگیردتاحکمصادرهدرحقمجرمبابصیرتوآگاهیبودهوعادلانهباشد. درحقوقاسلامنیزتوجهبهشخصیتمجرمینوحفظکرامتوحقوقآنانموردتوجهواهتمامبودهاستپیامبراکرم(س) می‌فرمایند: «حرمتمومنازحرمتکعبهبالاتراست». ازنظراسلامهمانگونهکهعملمجرموگناهکارحراموممنوعاست،تعدیبرحقوقاونیزحراموممنوعاستوهرکسازحدودالهیتجاوزکندمستحقحدومجازاتاست. بنابراینامیداستدادگاه‌‌هادراعمالمجازات،شخصیتوشرایطمجرمرامدنظرقراربدهندواینکهمنحصرکردنضمانتاجرایکیفریبهزندانکهآثاروعوارضمنفیبسیارینیزداردصحیحنبودهواستفادهازجایگزین‌هایحبسوگرایشبهحبسزداییدربسیاریازمواردمفیدخواهدبود.

 

شناساییشخصیتوکاملبودنآنوبهکارگیرینظرهایکارشناسانبهویژهمددکاراناجتماعینقشیمهمدرشناساییشخصیتاطفال،نوجوانانوبزهکارانوفردیکردنمجازاتواقداماتتأمینیوتربیتی،واصلاحآنانداردوبایدقانونگذارونیزمجریاناهمیتخاصیبرایآنقائلشوندهمانگونهکهقانونمجازاتاسلامیمصوب،بهطورتلویحیلزومتشکیلپروندهشخصیتراپذیرفتهوقانونآییندادرسیکیفری ۱۳۹۲ نیزبهالزامیبودنآندربارهاطفالونوجوانانتادرجهششمتصریحکردهاست. بامطالعهمنسجموپیوستهدرپرونده‌هایشخصیتدرحقوقکیفریوتبینکیفیتتأثیرگذاریاینپدیدهبرنهادهایعدالتکیفریایننتیجهحاصلمی‌شودکهاتخاذهرگونهسیاستقضاییکارآمدومفیدبی‌توجهبهشنخاتاختلال‌هایشخصیتفرمان،ریشه‌یابی،درمانآنامکان‌پذیرنیست.

 

منابع

– ابراهیمی، ابراهیم (۱۳۹۰). موانع تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران. فصل‌نامه مطالعات پیشگیری از جرم، دوره ششم، شماره ۱۸، صفحات ۲۰۵-۱۸۸٫

-ابهری،علی (۱۳۴۰). تشکیل پرونده‌های شخصیتی. مجله کانون وکلا، شماره ۷۶٫ صفحات ۷۱-۶۷

-آشوری، محمد (۱۳۹۲). جایگاه پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدارشدن بزهکاری جوانان. فصل‌نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۳ ،شماره ۱٫ صفحات ۲۱۳ – ۱۹۵

۴- …(۱۳۷۹) آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.

-جعفری لنگرودی،محمدجعفر (۱۳۸۰). ترمینولوژی حقوق. چاپ یازدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.۶-خالقیان، جواد (۱۳۸۴). قوانین کیفری. چاپ اول، تهران: نشرجهاد.

آنسل،مارک،دفاعاجتماعی،ترجمهآشوری،محمدونجفیابرندآبادی،علیحسین،

دانشگاهتهران،چ ۳،تهران، ۱۳۷۵ .

-ادبیلی،محمدعلی،حقوقجزایعمومی،ج ۲،نشرمیزان،چاپ ۴،تهران، ۱۳۸۱ .

اساسنامهدیوانکیفریبینالمللی،ترجمهدفتراموربینالمللقوهقضاییه،انتشارات

دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران، ۱۳۸۴

-الطانی،رمضان،جرمشناسیجبرروانی،موسسهانتشاراتبعثت،چاپاول، ۱۳۷۲ .

۰ بروجردی،سیدحسین،منابعفقهشیعه،ج ۳۰ ،انتشاراتفرهنگسبز،چ ۱،تهران،،

-جهانگیری،محسن،بررسیتمایزهایفقهیزنومرد،مرکزچاپونشرتبلیغات

اسلامیحوزهعلمیهقم،چ ۱،قم، ۱۳۸۵ .

-حسینیسیدهادی،راسخ،علیاحمد،نجات،حمید،کتابزن،انتشاراتامیرکبیر،چ

۲،تهران، ۱۳۸۴ .

– خزانی،منوچهر،فرایندکیفری (مجموعهمقالات )،انتشارانگنجدانش،چاپاول،

.۱۳۷۷

-دانش،تاجزمان،حقوقزندانیانوعلمزندانها،انتشاراتدانشگاهتهران،چاپدوم

-دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۶۵). لغت‌نامه. جلد سی، تهران: نشر مؤسسه لغت‌نامه دهخدا.

شالچی، بهزاد (۱۳۸۰). بهداشت روانی. روزنامه اطلاعات، چهار‌‌شنبه ۱۷ بهمن.

-شامبیاتی، هوشنگ (۱۳۸۷)، بزهکاری اطفال و نوجوانان. چاپ هشتم، تهران: انتشارات ژوبین.

-صفار، محمد جواد،(۱۳۷۳) شخصیت حقوقی،چاپ اول، تهران، نشر دانا.

-طریقتی، شکراله (۱۳۴۵). مقدمه‌ای بر روان‌شناسی و روان‌پزشکی کیفری. تهران: انتشارات دهخدا

-فرج‌الهی، رضا (۱۳۸۹). جرم‌شناسی و مسئولیت کیفری. چاپ اول، تهران، نشر میزان.

کی‌نیا، مهدی (۱۳۸۴). روان‌شناسی جنایی. جلد اول، چاپ پنجم، تهران: انتشارات رشد.

۱۴- …..(۱۳۵۷)مبانی جرم‌شناسی. تهران،: انتشارات دانشگاه تهران.

-گنجی، حمزه (۱۳۸۶). روان‌شناسی عمومی. چاپ چهل و دوم، تهران: انتشارات ساوالان.

-محسنی، مرتضی (۱۳۸۲). دوره حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری). چاپ دوم، تهران، انتشار گنج دانش.

-محمدیان، سارا و محمدرضاپور، بابک (۱۳۹۲). لزوم تشکیل پرونده شخصیت در فرایند دادرسی کیفری ایران. پزشکی قانونی، دوره ۱۹، شماره‌های ۲ و ۳، صفحات ۳۲۹ -۳۴۰

-مظلومیات، علی (۱۳۵۲). داوری درباره بزرهکار بدون شناخت او بی عدالتی است، گشودن پرونده شخصیت برای بزهکار ضروری است. مجله کانون وکلا، شماره ۱۲۶، صفحات ۶۱- ۵۶٫

-مهران، ناصر (بی‌تا). تقریرات درسی حقوقی جزای عمومی. دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، بی‌جا.

-نجفی توانا، علی (۱۳۸۴). جرم‌شناسی. چاپ سوم، تهران: انتشارات آموزش و سنجش.

-یوسفی مراغه‌ای، مهدی و عزیزی، امیر (۱۳۹۳). قانون آیین دادرسی کیفری. چاب دوم، تهران، انتشارات خرسند

– الطافی ،رمضان ،جرم شناسی(جبر روانی)،چاپ سوم،انتشارات رودکی،۱۳۸۳٫

 

– سیاسی ،علی اکبر ،روان شناسی جنایی،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۴۲٫

– شامبیاتی ،هوشنگ ،حقوق جزای عمومی،جلد اول.

– صفار ،محمد جواد ،شخصیت حقوقی،چاپ اول،نشر دانا،تهران، ۱۳۷۳٫

– کی نیا ،مهدی ،روان شناسی جنایی،جلد اول،چاپ پنجم،انتش

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

برچسب ها :

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.